Način da se pronađu bezbednije alternative
> Baza pojedinačnih primera

Baza pojedinačnih primera

SUBSPORT baza pojedinačnih primera nudi primere postupaka zamene, kao i podatke o alternativnim supstancama i tehnologijama iz prakse kompanija, objavljenih izveštaja i iz drugih izvora. Pojedinačni primeri mogu da posluže kao inspiracija i da ponude konkretnu pomoć privrednim društvima ili organizacijama koje traže zamene za opasne hemikalije, a mogu se pokazati korisnim i u npr. javnim nabavkama i u zakonodavnim postupcima.

Supstance pomenute u pojedinačnim primerima procenjene su unapred u skladu sa opasnošću, a prema metodologiji SUBSPORT – a koja uključuje proveru Baze podataka supstanci u skladu sa SUBSPORT kriterijumom ispitivanja (SDSC).

Detaljnija procena alternativa vrši se za 10 supstanci ili grupa supstanci visokog rizika. Procena alternativa obavljena je u skladu sa SUBSPORT metodologijom procene specifičnih alternativa.

  1. hloroalkani
  2. hromijum VI i jedinjenja
  3. bisfenol A
  4. olovo i njegova neorganska jedinjenja
  5. nonilfenol i etoksilati
  6. tetrahloretilen
  7. formaldehid
  8. bromirani inhibitori plamena: heksabromciklododekan (HBCDD)
  9. parabeni (metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben)

Svi pojedinačni primeri dostupni su na engleskom jeziku. Trećina primera je prevedena na francuski, nemački, španski jezik i srpski.

» Pretraži Bazu pojedinačnih primera

Pretraži SUBSPORT
Web-sajt
Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci » Link
Baza pojedinačnih primera » Link

Drugi web-sajtovi i baze podataka o supstituciji
Loading
Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg