Način da se pronađu bezbednije alternative
> Identifikacija supstanci koje izazivaju zabrinutost

Identifikacija supstanci koje izazivaju zabrinutost

Odredbom člana 57. REACH Uredbe definisane su supstance koje izazivaju zabrinutost (KIZ, eng SVHC), kao prvi korak u identifikaciji hemikalija koje treba da budu predmet autorizacije u okviru EU. Slične termine, kao na primer “(veoma) zabrinjavajuće supstance” ili “prioritetne supstance”, koriste različite organizacije kako bi uputile na hemikalije koje bi trebalo zameniti zbog opasnosti koje predstavljaju.

U Tabeli ispod dat je opšti pregled najčešće korišćenih kriterijuma i njihovih definicija, a koje u postupku identifikacije supstanci koje izazivaju zabrinutost koriste različiti izvori. U definisanju gde se koriste oznake rizika dodata su odgovarajuća obaveštenia o opasnosti (nije uvek moguće direktno prevođenje). Dostupan je detaljniji opis, sa upućivanjem na originalne dokumente.

Možete pretraživati Bazu podataka ograničenih i prioritetnih supstanci koja obuhvata liste prioritetnih supstanci.


(Klikni da vidiš celu tabelu)

Pretraži SUBSPORT
Web-sajt
Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci » Link
Baza pojedinačnih primera » Link

Drugi web-sajtovi i baze podataka o supstituciji
Loading
Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg