Način da se pronađu bezbednije alternative
> Supstitucija u propisima

Supstitucija u propisima

Ovaj deo SUBSPORT sajta sadrži kratak osvrt na pravni sistem i međunarodne sporazume značajne za postupak zamene, bilo da neposredno upućuju ili su usko povezani sa postupkom. Dati su i linkovi ka originalnim dokumentima, kao i njihovi arhivirani primerci.

Namera je da ovaj deo SUBSPORT sajta pomogne korisnicima da:

 • steknu širu sliku o pravnom pristupu postupku zamene, uglavnom u Evropskoj uniji, ali i sa primerima propisa drugih država,
 • pronađu propise relevantne za postupak zamene,
 • lakše dođu do originalnih tekstova propisa i drugih dokumenata koji su s njima povezani, obezbeđujući veze ka njima,
 • procene da li su u obavezi da se usklade sa navedenim propisima,
 • se fokusiraju na neposredne podatke o postupku zamene, detaljno predstavljajući odredbe koje sadrže takve podatke,
 • uoče značaj propisa za sam postupak zamene predstavljajući kratak stav SUBSPORT-a. 

Molimo Vas da, pre nego što nastavite dalje, pročitate uputstvo kako da koristite ovaj odeljak.

Lista navedenih propisa

Opisi propisa su dostupni na engleskom, francuskom, nemačkom i španskom.

Propisi Evropske unije

 1. Uredba REACH
 2. Uredba CLP
 3. POPs Uredba
 4. Okvirna direktiva o vodama
 5. Direktiva o VOC rastvaračima
 6. Direktiva o hemijskim agensima
 7. Direktiva o karcinogenim i mutagenim supstancama
 8. RoHS direktiva
 9. Direktiva o motornim vozilima na kraju životnog ciklusa
 10. Direktiva o biocidnim proizvodima
 11. Direktiva o baterijama i akumulatorima
 12. IPPC direktiva
 13. Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda

Međunarodni sporazumi

 1. Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim susptancama (POPs)
 2. OSPAR konvencija
 3. Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima , Ženevski protokol o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (VOC)
 4. Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač – ODS
 5. Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
 6. Agenda 21
 7. Arhuski protokol o teškim metalima
 8. Arhuski protokol o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama  (POPs)

SAD

 1. Zakon SAD o čistom vazduhu – opasne supstance koje zagađuju vazduh
 2. Zakon Masačusetsa o smanjenju upotrebe toksina (TURA)
 3. Izvršna direktiva Mičigena – Unapređenje zelene hemije
 4. Zakon Ilinoisa o toksičnoj bezbednosti hemikalija
 5. Zakon SAD o baterijama

KINA

 1. Zakon o unapređenju čiste proizvodnje
 2. Kineski RoHS

Last update: 21.02.2011

Pretraži SUBSPORT
Web-sajt
Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci » Link
Baza pojedinačnih primera » Link

Drugi web-sajtovi i baze podataka o supstituciji
Loading
Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg