Način da se pronađu bezbednije alternative
> Koraci supstitucije

Koraci supstitucije

1. Definišite problem
Opišite i opasna i korisna svojstva kandidata za zamenu. Pitajte svoje dobavljače i/ili koristite pouzdane izvore kako biste proverili opasnosti. Opišite ulogu supstance i uslove koji su joj potrebni za rad na željenom nivou: radne parametre (pH vrednost, temperaturu i dr.), količinu, opremu. Zamena može podrazumevati promenu nekih od njih. Odredite postupak zamene kao prioritet imajući u vidu važeće propise ili politiku vašeg privrednog društva i vaših klijenata.

Lista korisnih linkova – identifikacija opasnosti

2. Odredite kriterijume za zamenu
Odredite kriterijume kako biste eliminisali alternative koje nisu bezbednije ili su nedovoljno bezbedne. Prilikom određivanja kriterijuma, proverite koje supstance se nalaze na prioritetnoj/”crnoj listi” u propisima ili kod drugih privrednih društava ili pogledajte koje opasnosti od onih koje ste identifikovali drugi smatraju supstancama koje izazivaju zabrinutost.

Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci, Lista kriterijuma ispitivanja

3. Tražite alternative
Pretražite internet, pitajte nadležne organe, profesionalna udruženja, nevladine organizacije, sindikate. Tragajte za razrađenim i primenjenim aternativama, ovo može smanjiti troškove i rizike inovacija. Zamolite i vaše dobavljače da proizvode bezbednije alternative. Ali, prvo tražite u vašoj kompaniji.

Baza podataka o bezbednijim alternativama

4. Procenite i uporedite alternative
Sve alternative procenite istom uporednom metodom/alatkom. Uzmite u obzir kriterijume opasnosti koje ste odredili u fazi 2. Analizirajte troškove (možete li to da priuštite?) kao i odnos troškova i koristi. Opcija smanjenja svih rizika je idealna alternativa. Međutim, većina opcija smanjuje određene rizike više nego ostale rizike. Izaberite alternativu koja je bezbednija, izvodljiva i koja odgovara prirodi i obimu Vašeg problema.

Alatke za zamenu

5. Probni eksperiment
Najpre probajte zamenu manjeg obima kao pilot projekat. Isplanirajte neophodne tehnološko-organizacione izmene. Odgovarajućom metodologijom prethodno procenite rizike. Procenite zamenu u odnosu na funkcionalnost tog proizvoda, uticaj na zaposlene, životnu sredinu ili potrošače. Naročito obratite pažnju na moguće prebacivanje rizika sa jednih na druge činioce koje treba štititi i potrebne mere kontrole. Posavetujte se sa zaposlenima.

Lista korisnih linkova – procena izloženosti i rizika

6. Sprovedite i poboljšavajte
Razmislite koje druge mere bi bile neophodne kada biste postupak zamene sproveli u punom obimu. Ažurirajte svoj lanac snabdevanja i informišite svoje dalje korisnike. Od zaposlenih i klijenata prikupite detaljne povratne informacije. Identifikujte tačke koje treba poboljšati. Unapredite svoja dostignuća.

Lista korisnih linkova – menadžment

Pretraži SUBSPORT
Web-sajt
Baza podataka ograničenih i prioritetnih supstanci » Link
Baza pojedinačnih primera » Link

Drugi web-sajtovi i baze podataka o supstituciji
Loading
Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg